ബാനർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണവും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും

  • സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മാസ്ക് പാക്കേജിംഗ്

    സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ മാസ്ക് പാക്കേജിംഗ്

    ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാസ്ക്.അതിൽ പാക്കേജുചെയ്‌ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചർമ്മവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അതിനാൽ അത് നശിക്കുന്നത് തടയാനും ഓക്‌സിഡേഷൻ തടയാനും കഴിയുന്നത്ര കാലം ഉൽപ്പന്നം പുതുമയുള്ളതും പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തുന്നതും ആവശ്യമാണ്.അതിനാൽ, പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകളും മികച്ചതാണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പാക്കേജിംഗിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 30 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ട്.